Generelle vilkår

Physical Medicine Group er en gruppe som omfatter Klinikk for Alle AS, Naprapatlandslaget AS, og Eureka Kiropraktikk Norge AS. Vårt mål er å være en ledende aktør innen manuell medisin i Nord Europa, og hjelpe mennesker til en smertefri hverdag. Våre terapeuter er autorisert helsepersonell (ikke massør og akupunktør) og er utdannet innen manuell medisin gjennom en praktisk, teoretisk og klinisk utdanning. Utdanningen har fundament i evidensbasert forsking og klinisk erfaring. Våre terapeuter er spesialisert innen muskel og skjelett plager. De er utdannet innen generelle sykdommer, og differensial diagnostikk, og er kvalifisert for å utelukke alvorlig sykdom. Våre kiropraktorer og manuell terapeuter kan henvise videre til bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for det.

Etiske retningslinjer

Physical Medicine Group har nulltoleranse for alle form av diskriminering og seksuell trakassering. Dette gjelder i alle møter mellom terapeut og pasient, og andre ansatte på våre klinikker.

Behandlingsmetoder

Behandling hos massør og akupunktør er mva. pliktig, og alle priser er inkludert 25% mva.

Informert samtykke for behandling

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med kvalitetssikring og med formål å ytterligere styrke pasientsikkerheten innheter vi informert samtykke før all behandling i henhold til pasient – og brukerrettighetsloven § 4-1. Informert samtykke er et samtykke gitt etter at pasienten har fått tilstrekkelig med informasjon om den helsehjelpen som tilbys. Autorisert helsepersonell kan som regel kun gi behandling når pasienten har gitt informert samtykke. Dette for at du som pasient skal kunne danne deg et bilde av behandlingen, og de forutsetninger og konsekvenser som foreslått behandling kan medføre.
Informert samtykke til behandling kan gis både skriftlig ved bestilling av time, samt muntlig under behandling.
Manuelle behandlingsformer, som alle andre medisinske behandlingsformer, kan medføre en risiko, selv om en årsakssammenheng ikke alltid kan påvises.

  • Etter manuell behandling kan du oppleve forbigående ømhet, smerte og stivhet. Ved bløtvevsbehandling, særskilt dyp massasje, og trykkbølgebehandling (ESWT) kan du få blåmerker og lettere hudirritasjon. Dette er ufarlige og normale reaksjoner på behandling.
  •  Justering av ryggraden, eller ledd i ekstremiteter, er en manuell behandlingsmetode som brukes for å gjenopprette bevegelsen i leddet, øke sirkulasjonen og redusere smerten. Denne behandlingen kan medføre lyd fra leddet, dette er helt normalt ved denne type behandling.
  • Ved justering av nakken kan man, ut fra den forskningen som foreligger og de kliniske erfaringer som ligger til grunn, ikke bevise en årsakssammenheng mellom justering av nakken, og blodpropp som videre kan utvikle seg til hjerneslag. Det kan heller ikke utelukkes at en slik sammenheng finnes. Dersom du opplever sterkere reaksjoner på din behandling enn hva du og din behandler har snakket om, ta kontakt med din terapeut eller klinikken. Dersom du opplever alvorlige reaksjoner etter behandling, kontakt lege. Helsedeklarasjon fylles ut før første behandling, og eller dersom du ikke har vært hos oss de siste 12 månedene. Ved utfylling gir du informert samtykke til behandlingen. Det kan foreligge en økt risiko for bivirkning av behandlingen dersom du er syk. Ved sykdom vennligst avbestill din time. Våre terapeuter jobber tverrfaglig og ved samtykke tillater du at andre terapeuter har tilgang til din journal ved behov.

Avbestillingsregler

Alle konsultasjoner og behandlinger skal avbestilles senest 24 timer før behandlingen. Du kan avbestille timen online eller ved å ringe klinikken. Ved avbestilling under 24 timer før oppsatt konsultasjon eller behandling belastes timen i sin helhet.

Faktura

Dersom timen ikke gjøre opp ved ditt besøk på klinikken vil du få tilsendt faktura fra vår betalingsleverandør, Convene. Alle fakturaer kommer med gebyr på 71,-. Betalingsfrist for faktura er 14 dager, dersom fakturaen ikke betales innen fristen tilkommer purre og inkassogebyr.

Tillatelser

Vi sender ut SMS ved påminnelser av timer. Pasienten er selv ansvarlig for å følge opp sin timebooking dersom mot formodning ikke skulle blir sendt. Dersom du som pasienter tillater det vil vi sende ut annen informasjon på SMS og e- post.

Personvernerklæring

Physical Medicine Group er Norges største tverrfaglige gruppering på behandling av nerve, muskel og skjelettplager.
Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, tar vi Physical Medicine Group ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Det er viktig for oss at du som pasient vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken relasjon du har til Physical Medicine Group. Å gi opplysninger til oss er helt frivillig, men vi er avhengig av opplysninger om deg dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

For å kunne tilby behandling til pasienter

I forbindelse med behandling av pasienter behandler vi følgende personopplysninger om pasienten: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, personnummer, forsikringsselskap, arbeidsgiver, stillingstype og informasjon om timebooking. Vi behandler også navn og telefonnummer til nærmeste pårørende og navn på pasientens fastlege.

Dersom pasienten er et barn, så innhentes også informasjon om navn på foresatte og nødvendige helseopplysninger knyttet til da barnet ble født. Slike helseopplysninger kan omfatte fødested (sykehus), svangerskapets varighet, hjelpemidler som ble brukt under fødselen, fødselsvekt, fødselslengde, allergier hos pasient eller pasientens mor, senere behandling av pasienten, antall fødsler mor har vært gjennom og eventuell informasjon som foresatte mener at er relevant.

I forbindelse med behandling av pasienter henter vi inn følgende personopplysninger om pasientens helse dersom det er behov: Hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, forløp og behandling, funksjonsnivå, legemidler, hjelpetiltak, informasjon om familiære og sosiale forhold, hvorvidt behandlingen kan være relatert til yrkesskade, når eventuelt sykefravær startet og hvorvidt det er behov for å skjerme pasienten for medisinske opplysninger i samsvar med pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av en avtale med pasienten (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og fordi det er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester og sosiale tjenester (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3).

For å oppfylle vår rettslige forpliktelse til å føre journal

I forbindelse med journalføring behandler vi personopplysninger om pasientens navn, personnummer, adresse og nødvendige helseopplysninger. Nødvendige helseopplysninger kan omfatte hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, forløp og behandling, funksjonsnivå, legemidler, hjelpetiltak, informasjon om familiære og sosiale forhold, hvorvidt behandlingen kan være relatert til yrkesskade, når eventuelt sykefravær startet og hvorvidt det er behov for å skjerme pasienten for medisinske opplysninger i samsvar med pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og fordi det er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester og sosiale tjenester (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3). De rettslige forpliktelsene vi er underlagt følger av Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Pasient- og brukerrettighetsloven.

For statistiske formål

Dersom du samtykker til det, innhenter vi opplysninger om hvordan du fikk kjennskap til Physical Medicine Group for statistiske formål.

For å besvare henvendelser

Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge dine henvendelser til oss. Dette skjer på grunnlag av en interesseavveining der behandling av personvernopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på.


I forbindelse med andre forenlige formål

Vi kan også behandle personopplysninger til andre formål som er forenlige med de formålene som personopplysninger er blitt samlet inn for. Dette gjelder for eksempel oppbevaring for bokføringsformål, i forbindelse med eventuelle klager eller tvister, eller i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller transaksjoner vi kan bli involvert i.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om henvisning til spesialistbehandling, oversendelse av epikrise til fastlege, refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Databehandlere

Vi benytter oss av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og personvern i alle ledd av behandlingen. Databehandlerne kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med avtalen og denne personvernerklæringen.

Hvor oppbevarer vi personopplysninger?

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi oppbevarer dine person- og helseopplysninger så lenge som det kreves av lov. I henhold til lov skal helseopplysninger oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis opplysningene deretter ikke skal bevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. Pasientjournalloven § 25.

Se også Helsepersonelloven § 43, og Forskrift om pasientjournal.

Vi lagrer dine personopplysninger i den perioden som de er nødvendige for det formålet som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personvernopplysningene som behandles for å oppfylle en avtale med deg som regel vil slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt. Personvernopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke vil som regel slettes når du trekker samtykke tilbake med mindre det er nødvendig å fortsatt oppbevare opplysningene iht. lov eller avtale, som nevnt over.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du som pasient har rett til å kreve innsyn i personopplysninger om deg som Physical Medicine Group behandler om deg. Du kan også kreve utlevering av egen pasientjournal. Det gjelder særregler for retting eller endring av pasientjournal i Helsepersonelloven §§ 42-44.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Disse rettighetene gjelder ikke ubegrenset, og du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger lenger ned.
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, innen en måned.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter Personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan Datatilsynet kan kontaktes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Ved vesentlige endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på disse. Du vil alltid finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernerlæringen, ber vi deg ta kontakt med oss på personvern@klinikkforalle.no eller kontakte oss på telefon 979 23 000.

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Physical Medicine Group gjør bruk av cookies (informasjonskapsler); dette dreier seg om en liten tekstfil som sendes fra nettserveren, og som lagres av besøkerens nettleser. Informasjonen viser blant annet hvor nettleseren har surfet på nettsiden, hvilken versjon av nettleseren som er blitt brukt, og hvilke forskjellige nettsteder som er besøkt.

Physical Medicine Group bruker cookies for eksempelvis å kunne lage statistikk om hvordan besøkerne oppfører seg på våre nettsider, og for å få nettsiden til å fungere bedre. Vi bruker også cookies for å bevare valg brukeren har gjort på våre nettsider, noe som blant annet innebærer at varer lagres på innkjøpslisten. Uten cookies ville eksempelvis ikke handlekurven fungere like bra.

Vi bruker all vår statistikk i anonym og samlet form. Dette innebærer at vi ikke henter fram informasjon om den enkelte brukeren, men kun om trafikk og trafikkleverandører.

Alle besøkere har rett til å takke nei til cookies, men det er stor risiko for at nettsiden ikke opptrer på en korrekt måte dersom cookies ikke aksepteres. Alle nettlesere kan stilles inn slik at de ikke aksepterer cookies. Dette gjøres vanligvis under fanen innstillinger i nettleseren.

Ifølge norsk lov om elektronisk kommunikasjon skal alle informeres om at et nettsted gjør bruk av cookies. Ved å surfe på klinikkforalle.no gir man sitt samtykke til den håndteringen av cookies som skjer på nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere ordentlig, tilpasse innhold og annonser, tilby funksjoner knyttet til sosiale medier og analysere trafikken vår. På nettstedet vårt benytter også tredjeparter informasjonskapsler for å kunne tilby tilpasset reklame, statistikk og analyse