Klinikk for Alle's redegjørelse for åpenhetsloven

Bakgrunn:

Fra 2022 er Klinikk for Alle (KFA) forpliktet til å sikre overholdelse av den norske åpenhetsloven. KFA har gjennomført de obligatoriske prosedyrene i henhold til loven og i denne redegjørelsen finner dere informasjon knyttet til dette. Formål med redegjørelsen er å gi dere informasjon om hvordan KFA jobber med åpenhetsloven som skal dekke FN’s bærekraftsmål nummer 8 for anstendige arbeidsforhold og videre FN’s bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Denne redegjørelsen er gjort tilgjengelig på KFA sine nettsider og videre er det henvist til den i KFA sin årsberetning.

Generell beskrivelse av selskapet:

Selskapet er en del av Physical Medicine Group som er en markedsledende leverandør av fysikalske manuell terapi tjenester i Nord Europa, i selskapet er det over 500 terapeuter spredd over 120 klinikker i Sverige og Norge. Konsernet har stor fokus på at sine ansatte og terapeutene skal ha gode arbeidsforhold og at de skal avlønnes rettferdig.

Denne redegjørelsen dekker kun KFA.

KFA´s leverandører og forretningsforbindelser er hovedsakelig norske og svenske. KFA´s leverandørkjede består hovedsakelig av innkjøp av: terapeuttjenester, utstyr og materialer til klinikker, leie av lokaler, strøm, renhold, markedsføring og konsulenttjenester.

Retningslinjer og rutiner:

I Klinikk for Alle AS er det en intern forpliktelse å øke bevisstheten rundt menneskerettigheter, ikke bare for å sikre overholdelse, men fordi det anses som et moralsk imperativ. Ledelsen anser de ansatte som avgjørende for å sikre selskapets langsiktige drift. I tråd med selskapets verdier og forpliktelser under åpenhetsloven, har KFA sikret at retningslinjene er utformet for å støtte ansattes velvære og økt bevisstheten rundt menneskerettigheter. Selskapet arbeider kontinuerlig for å sikre anstendige arbeidsforhold både internt og i leverandørkjeden.

Selskapet har klare retningslinjer og et regelverk for å sikre at alle ansatte, terapeuter, leverandører og samarbeidspartnere blir behandlet med respekt, og at forretningsvirksomheten skjer under ærlige og anstendige forhold.

Ansvaret for å overholde loven ligger hos selskapets styre, noe som er nedfelt i en egen policy. Det er etablert et dedikert team som har ansvaret for å sikre etterlevelse av loven og gjennomføre løpende aktsomhetsvurderinger. Teamet rapporterer direkte til styret. Det er viktig å understreke at dette er en kontinuerlig forpliktelse for oss, der den offentliggjorte rapporten vil bli oppdatert med ny informasjon fra aktsomhetsvurderingene.

Klinikk for alle AS forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av åpenhetsloven og at prinsipper om bærekraftig forretningspraksis er basert på internasjonale konvensjoner.

KFA gjennomfører en intern risikovurdering for å:

Organisasjonen vil sikre at KFA ikke er involvert i brudd på menneskerettighetene ved å sørge for at disse punktene blir overholdt:

Retningslinjer og rutiner:

Physical Medicine Group (PMG) skal være ledende innen manuell medisin i Nord-Europa med ubetinget fokus på kvalitet i pasientbehandlingen. PMG´s misjon er å gjøre det mulig for mennesker å nå sine helsemål og leve et smertefritt, funksjonelt og givende liv daglig.

Aktsomhetsvurderinger:

Aktsomhetsvurderingene gjennomføres kontinuerlig, og kartleggingen av de som anses å ha høyest risiko er påbegynt. Det har ikke vært vesentlige endringer i selskapets risikovurderinger.

Egen bedrift: Vi har gode rutiner for å sikre anstendige arbeidsforhold for våre ansatte. For 2023 har det ikke vært rapportert noen negative hendelser fra driften. KFA er også underlagt norske lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet og arbeidstakerrettigheter.

Leverandører, under leverandører og forretningsforbindelser:

Vi har utført selskapets risikovurderinger basert på følgende kriterier for å evaluere hvilke leverandører og forretningsforbindelser vi skal prioritere å følge opp videre. Etter risikokartleggingen starter vi oppfølgingen av de med størst risiko før vi går videre med de øvrige risikogruppene. Kriteriene for å identifisere risikoleverandører og -forretningsforbindelser inkluderer deres bransje, landtilhørighet og andre risikofaktorer som er avdekket i forbindelse med forholdet til leverandørene og forretningsforbindelsene. Vurderingene er basert på informasjon fra kilder som Global Gender Gap Report (World Economic Forum), Environmental Performance Index (Yale University), Transparency Corruption Perception Index, Global Rights Index, List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour (Verité), blant andre.

I forbindelse med aktsomhetsvurderingen av leverandørene har Klinikk for Alle identifisert kategorier av leverandører hvor det eksisterer en generell risiko for at selskapet kan være assosiert med negative konsekvenser for menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Gjennom selskapets vurderinger har KFA identifisert og kategorisert følgende leverandørkategorier som høyrisiko: (1) utstyr og materialer til klinikker og (2) renhold. Det er viktig å merke seg at risikonivåene kan variere noe, spesielt med tanke på geografisk tilhørighet.

I 2023 fikk Klinikk for Alle på plass et eget spørreskjema som sendes til high risk leverandører og forretningsforbindelser. Dette spørreskjemaet skal løpende rulles ut til nye leverandører og videre ved oppfølging av de som ikke er i høyeste risiko klasse men neste gruppe osv. Gjennom dette får selskapet svar på sentrale forhold som er nødvendige for å kartlegge overholdelse av åpenhetsloven i leverandørkjeden. Avhengig av mottatte svar planlegger selskapet videre oppfølging, som kan inkludere avklaringsmøter og besøk hos leverandørene. Selskapet har mottatt tilbake 75% av de skjemaene som ble sendt ut og har per nå ikke avdekket noen urovekkende funn.

Informasjon om negative konsekvenser:

Selskapets handlinger har ikke avdekket noen forhold til oppfølging. Åpenhetsarbeidet er en integrert del av selskapets drift, KFA vil således oppdatere redegjørelsen dersom selskapet blir kjent med noen negative forhold.

Informasjon om faktiske planlagte handlinger:

Selskapet KFA har ikke avdekket noen negative konsekvenser, og det er derfor ingen planlagte handlinger for øyeblikket. Ledelsen fokuserer på kontinuerlig oppdatering av status, og eventuelle funn vil føre til oppdatering av publisert redegjørelse.»

Spørsmål knyttet til åpenhetsloven:

Dersom dere har spørsmål til KFAs arbeid med åpenhetsloven så kan dere sende mail til regnskap@klinikkforalle.no. KFA kommer til å svare så raskt som mulig og ikke senere enn tre uker etter mottatt henvendelsen.

Signering:

Styret i Klinikk for Alle AS bekrefter herved at denne års rapport har blitt godkjent for publisering.

Styremedlem

Dato og signatur:

Fredrik Lagerkvist

25. juni 2024

Signatur for Fredrik Lagerkvist blå

Mats Gunnarsson

25. juni 2024