Informasjonskapsler / Cookies

PERSONVERERKLÆRING

Behandling av personopplysninger hos Klinikk for Alle

Klinikk for Alle er Norges største tverrfaglige kjede på behandling av nerve, muskel og skjelettplager.

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, tar vi Klinikk for Alle ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Det er viktig for oss at du som pasient vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken relasjon du har til Klinikk For Alle. Å gi opplysninger til oss er helt frivillig, men vi er avhengig av opplysninger om deg dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

For å kunne tilby behandling til pasienter

I forbindelse med behandling av pasienter behandler følgende personopplysninger om pasienten: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, personnummer, forsikringsselskap, arbeidsgiver, stillingstype og informasjon om timebooking. Vi behandler også navn og telefonnummer til nærmeste pårørende og navn på pasientens fastlege.

Dersom pasienten er et barn, så innhentes også informasjon om navn på foresatte og nødvendige helseopplysninger knyttet til da barnet ble født. Slike helseopplysninger kan omfatte fødested (sykehus), svangerskapets varighet, hjelpemidler som ble brukt under fødselen, fødselsvekt, fødselslengde, allergier hos pasient eller pasientens mor, senere behandling av pasienten, antall fødsler mor har vært gjennom og eventuell informasjon som foresatte mener at er relevant.

I forbindelse med behandling av pasienter henter vi inn følgende personopplysninger om pasientens helse dersom det er behov: Hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, forløp og behandling, funksjonsnivå, legemidler, hjelpetiltak, informasjon om familiære og sosiale forhold, hvorvidt behandlingen kan være relatert til yrkesskade, når eventuelt sykefravær startet og hvorvidt det er behov for å skjerme pasienten for medisinske opplysninger i samsvar med pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Dersom pasienten er et barn innhentes informasjon om fødested (sykehus), graviditetens varighet, hvilke hjelpemidler som ble brukt under fødselen, fødselsvekt og -lengde, senere behandling, allergier hos mor eller barn, antall fødsler hos mor og annen informasjon foresatte mener er relevant.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av en avtale med pasienten (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og fordi det er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester og sosiale tjenester (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3).

For å oppfylle vår rettslige forpliktelse til å føre journal

I forbindelse med journalføring behandler vi personopplysninger om pasientens navn, personnummer, adresse og nødvendige helseopplysninger. Nødvendige helseopplysninger kan omfatte hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, forløp og behandling, funksjonsnivå, legemidler, hjelpetiltak, informasjon om familiære og sosiale forhold, hvorvidt behandlingen kan være relatert til yrkesskade, når eventuelt sykefravær startet og hvorvidt det er behov for å skjerme pasienten for medisinske opplysninger i samsvar med pasient og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og fordi det er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester og sosiale tjenester (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3). De rettslige forpliktelsene vi er underlagt følger av Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Pasient- og brukerrettighetsloven.

For statistiske formål

Dersom du samtykker til det innhenter vi opplysninger om hvordan du fikk kjennskap til Klinikk For Alle for statistiske formål.

For å besvare henvendelser

Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge dine henvendelser til oss. Dette skjer på grunnlag av en interesseavveining der behandling av personvernopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på. 

For å kunne tilby medlemskap i vår kundeklubb

Om du melder deg inn i vår kundeklubb, behandler vi dine opplysninger som beskrevet i vår

Personvernerklæring for kundeklubb.

Cookies / informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside. I henhold til ekomloven § 2-7b skal du få informasjon om hvilke opplysninger som behandles, formålet for behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

Behandling av informasjonskapsler krever samtykke. Du kan lese mer om dette her. 

Informasjonskapsler kan deles inn i ulike typer, basert på hvilken varighet de har og hvem som plasserer dem. Man skiller mellom sesjonsbaserte og vedvarende informasjonskapsler. Sesjonsbaserte informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Vedvarende informasjonskapsler forblir lagret i en bestemt periode, for eksempel i syv dager, med mindre du sletter dem. Videre skiller man mellom førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler. Førsteparts informasjonskapsler plasseres av den som eier nettstedet du besøker. Tredjeparts informasjonskapsler plasseres av andre, for eksempel annonsører. 

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere ordentlig, tilpasse innhold og annonser, tilby funksjoner knyttet til sosiale medier og analysere trafikken vår. På nettstedet vårt benytter også tredjeparter informasjonskapsler for å kunne tilby tilpasset reklame, statistikk og analyse

I forbindelse med andre forenlige formål

Vi kan også behandle personopplysninger til andre formål som er forenlige med de formålene som personopplysninger er blitt samlet inn for. Dette gjelder for eksempel oppbevaring for bokføringsformål, i forbindelse med eventuelle klager eller tvister, eller i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller transaksjoner vi kan bli involvert i.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om henvisning til spesialistbehandling, oversendelse av epikrise til fastlege, refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Databehandlere

Vi benytter oss av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.  I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og personvern i alle ledd av behandlingen. Databehandlerne kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med avtalen og denne personvernerklæringen.

Hvor oppbevarer vi personopplysninger?

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi oppbevarer dine person- og helseopplysninger så lenge som det kreves av lov. I henhold til lov skal helseopplysninger oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis opplysningene deretter ikke skal bevares etter Arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. Pasientjournalloven § 25.

Se også  Helsepersonelloven § 43, og Forskrift om pasientjournal.

Vi lagrer dine personopplysninger i den perioden som de er nødvendige for det formålet som personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personvernopplysningene som behandles for å oppfylle en avtale med deg som regel vil slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt. Personvernopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke vil som regel  slettes når du trekker samtykke tilbake med mindre det er nødvendig å fortsatt oppbevare opplysningene iht. lov eller avtale, som nevnt over.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du som pasient har rett til å kreve innsyn i personopplysninger om deg som Klinikk For Alle behandler om deg. Du kan også kreve utlevering av egen pasientjournal. Det gjelder særregler for retting eller endring av pasientjournal i Helsepersonelloven §§ 42-44.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Disse rettighetene gjelder ikke ubegrenset, og du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger lenger ned.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, innen en måned.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter Personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan Datatilsynet kan kontaktes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling

av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.

Ved vesentlige endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på disse. Du vil alltid finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig på vår nettside.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernerlæringen, ber vi deg ta kontakt med oss på personvern@klinikkforalle.no eller kontakte oss på telefon 979 23 000.

Personvernerklæring for kundeklubbmedlemmer

Innledning

Vi arbeider for å ivareta ditt personvern når du blir medlem i vår kundeklubb eller for øvrig benytter deg av våre tjenester. Klinikk for Alle AS (org nr 999292348) er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir, og vi lagrer og behandler personopplysningene i henhold til det til enhver tid gjeldende personopplysningsregelverket. Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger som ikke er relatert til kundeklubben i vår generelle personvernerklæring, som du finner her.

Grunnlag for behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg medlemskap i vår kundeklubb. Behandling av dine personopplysninger er basert på at du melder deg inn i kundeklubben og at du samtykker til at vi behandler dine opplysninger for de formål som du har samtykket til. Vi behandler også personopplysningene ved at vi anonymiserer dem, slik at vi kan bruke dem til statistiske formål.

Personvernerklæringen vår beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Innholdet i erklæringen kan bli endret, og endringer vil bli publisert på vår nettside. Vi vil varsle deg på e-post eller SMS i tilfelle vesentlige endringer.

Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben og trekke tilbake ditt samtykke helt eller delvis. Trekker du tilbake ditt samtykke så vil vi stoppe behandlingen.

Databehandlere

Asenio Communication AB forestår den tekniske delen av databehandlingen. Asenio er en av våre samarbeidspartnere og databehandlere. Asenio har utnevnt et personvernombud, som kan kontaktes på info@asenio.se.

Asenio benytter underleverandører til lagring av data og underliggende tekniske løsninger.

Databehandler skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og behandle dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Våre databehandlere kan bare bruke underdatabehandlere dersom dette er avtalt med oss.

Hvilke personopplysninger innhentes?

Vi innhenter personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap i vår kundeklubb og våre øvrige tjenester. Dette omfatter:

– mobilnummer,

– navn,

– fødselsdato,

– kjønn,

– bostedsadresse,

– e-postadresse,

– antall barn og barnas alder,

– kjøpshistorikk hos Klinikk For Alle.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan benytte auto-oppslag mot katalogtjenester for å gjøre registreringen enklere for deg. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt mobilnummer.

Kjøpshistorikk omfatter atferdsdata som bruk av kuponger og annen statistikk basert på bruk av vår app og øvrige tjenester. Hvis kundeklubben inneholder et bonusprogram registrerer vi lojalitetsprogramhistorie (opptjente poeng), og hvis bonusprogrammet er basert på kjøp lagrer vi også din transaksjonshistorikk.

Når du benytter våre digitale løsninger som som apper, web og kupongløsninger, registreres din IP-adresse (som er en identifikasjon på din maskin), samt informasjon om din nettleser, operativsystem, omtrentlig lokasjon, samt hvilken nettside du kom fra. Vi logger bruk av våre ulike digitale løsninger.

Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen og tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte.

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å sikre nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus- eller rabatter gjennom medlemsprogrammet.

Ut over dette registreres og brukes opplysningene om deg fordi vi ønsker å gi deg fullgod medlemsservice, det vil si at vi kan tilpasse medlemskapet og de henvendelser vi gjør til deg og dine preferanser. Blant annet kan vi tilpasse medlemstilbud, medlemsinformasjon, nettsider, apper, digital kommunikasjon og de øvrige tjenester og fordeler som tilbys våre medlemmer. Tilpasning gjøres ved hjelp av analyse og lagring av opplysninger du selv har oppgitt til oss i kombinasjon med f.eks. tidligere bruk av medlemstilbud. Dette sees i sammenheng med våre segmenteringsmodeller slik at vi kan gruppere deg inn under en personprofil når vi sender ut kampanjetilbud. Hvis du ikke samtykker til at vi benytter dine data til å tilpasse tilbud vil du kun motta generelle kampanjetilbud.

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet for å tilpasse og sende deg kampanjetilbud via e-post og/eller mobil noen ganger i måneden, avhengig av hvilke kommunikasjonskanaler du har takket ja til.

For å finne tilbud som er relevante for deg som medlem kan vi i enkelte tilfeller også innhente og benytte for eksempel analysedata om du samtykker til det. Vi kan også innhente systematiserte personopplysninger fra våre samarbeidspartnere, som for eksempel Bisnode, TNS Gallup og Asenio.

Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben og trekke tilbake samtykket du har gitt til å motta markedsføring og kampanjetilbud.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Dine opplysninger lagres bare så lenge det kreves for å utføre våre tjenester, eller så lenge som det foreskrives i loven. Så lenge ditt medlemskap består vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Ved utmelding vil dine personopplysninger slettes.

Anonymiserte opplysninger (som ikke kan knyttes til deg som individ, og som dermed ikke lenger er personopplysninger) kan bli beholdt for statistiske formål.

Hvilke rettigheter har du?

Som medlem i vår kundeklubb har du flere rettigheter i henhold til personopplysningsloven:

– Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

– Rett til korrigering – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold.

– Rett til sletting – du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold.

– Rett til begrensning av behandling – du har rett til å kreve at vi stopper behandling av personopplysningene dine.

– Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør.

– Rett til å trekke tilbake samtykket – du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis til at vi behandler dine opplysninger og bruker dem til markedsføringsformål.

– Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette Datatilsynet, og kontaktinformasjon finnes på deres hjemmesider.

– Rett til informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten – hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter vil vi varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på følgende adresser: personvern@klinikkforalle.no

For informasjon og spørsmål knyttet til kundeklubben kan du sende en mail til kundeklubb@boostcom.no

Om informasjonskapsler (cookies)

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse fungerer som ditt ID-kort og kan ikke utføre programkode eller overføre virus. Informasjonskapslene er bare dine, og kan bare leses av datatjeneren som ga dem til deg.

Cookies brukes til å samle informasjon for å optimalisere reklamer og tilbud. Informasjon som vi får fra cookies lagres ikke sammen med dine private opplysninger eller ordrehistorikk. De benyttes utelukkende til å vise deg målrettet reklamer og/eller tilbud som er tilpasset ditt behov ved å bruke click stream analyser (f.eks. vises en reklame for parkett dersom du nettopp har sett på parkett). Vårt mål er å gi deg en opplevelse hvor visningene er tilpasset din smak og dine preferanser.

Digital annonsering

På våre sider vil du bli bedt om å samtykke til bruk av cookies. Dersom du samtykker, vil vi bruke cookies ved din bruk av våre digitale løsninger. Listen over informasjonskapsler som brukes på våre digitale løsninger finner du på våre sider når du samtykker til bruk av cookies.

Lenker

Vår nettside og våre andre digitale tjenester kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr linkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder.